The Last Image is een serie analoge en digitale tentoonstellingen van het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover over de driehoeksverhouding tussen de dood, de camera en de toeschouwer

Deze interactieve tentoonstelling en groeiend digitale archief over het laatste beeld is een verkenning van de dood door het oog van de lens. Iedereen kan een laatste beeld toevoegen. Welk verhaal vertelt een laatste registratie van iemand die sterft? Welke extra dimensie heeft een laatste opname van iemand die is overleden? Welke rol speelt het internet in de verspreiding van de openbare dood, het sterven voor een publiek?

Deze digitale tentoonstelling maakt deel uit van een driedelige serie. De twee andere tentoonstellingen zijn te zien in het museum bij begraafplaats De Nieuwe Ooster: The Pixelated Revolution van Rabih Mroué (vanaf december 2013) en de fototentoonstelling Post Mortem (vanaf juni 2014).

//////////

The Last Image is a series of analogue and digital exhibitions presented by the Dutch funeral museum Tot Zover (So Far) about the triangular relationship between death, the camera and the spectator.

This interactive exhibition – and growing digital archive – of last images is an exploration of death through the eye of the camera. Anyone can add a last image to the archive. What story does a final record of a dying person tell? What extra dimension does a last photo of a dead person have? What role does the Internet play in the spread of public death, of dying with an audience?

This digital exhibition is one of a three-part series. The other two exhibitions are shown in the museum, near the De Nieuwe Ooster cemetery: The Pixelated Revolution by Rabih Mroué [from December 2013) and the photo exhibition Post Mortem (starting in June 2014).
OPROEP
Upload je eigen bijdrage aan de hand van zes categorieën van The Last Image. Dat kan in de vorm van een foto, een video, een tweet of een tekst in het Nederlands of Engels, van jezelf of van iemand anders.

UPLOAD HIER JOUW BIJDRAGE
AAN THE LAST IMAGE


//////////

OPEN INVITATION
Upload your own contribution to any one of the six categories of The Last Image. This can be in the form of a photograph, a video, a tweet or a text written in English or Dutch, created by yourself or someone else.

UPLOAD YOUR CONTRIBUTION
TO THE LAST IMAGE HERE

DISCLAIMER
Op bijdragen berust de auteursrechten bij de inzender. Is dit niet het geval, dan is expliciete bronmelding verplicht. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bijdragen te weigeren, te redigeren en/of in te korten. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Inzending geeft de redactie het recht de bijdrage te gebruiken in publicitaire uitingen voor The Last Image van Museum Tot Zover.

///////////

The sender holds all copyrights to contributions. If this is not the case, explicit mention of the source is required. The editors reserve the right to refuse, edit and/or shorten contributions without explanation. No correspondence is allowed in this regard. Submitting a contribution gives the editors the right to use it as publicity for The Last Image by Museum Tot Zover.

Concept:
Babs Bakels, Brigitte van der Sande

Redactie/Editors:
Babs Bakels, Brigitte van der Sande, Teresa van Twuijver

Vormgeving/Design:
Angela Lidderdale

Productie/Production:
Vera van Dun, Teresa van Twuijver

Vertaling/Translation:
Jane Bemont

Bijdragen/Contributions:
Ester Bullens, Bart Krieger

////////

Contact:

Museum Tot Zover
Kruislaan 124
1097 GA Amsterdam, Netherlands


Phone: 020 694 0482

Email: thelastimage.nl@gmail.com

Website:
www.thelastimage.nl
www.totzover.nl